CSS menü

Online látogatók:Ennyien jártak itt:

látogató számláló


Pontos idő:Időjárás:Szerződés

Amely létrejött a Tuti Motoros-, Autósiskola Szolgáltató Kft. (6600 Szentes, Farkas Antal utca 8., cégjegyzékszám: 06-09-021029, adószám: 24874966-1-06, képzési engedély száma: KE/ST/82/A/4336/1/2014., bankszámlaszám: 10402836-50526652-72501011, képviseli: Sipos Tamás ügyvezető), mint képző szerv és:

Név: …………………………………………………………………….

Születéskori név:………………………………………………………

Születési hely, idő:……………………………………………………..

Anyja leánykori neve:…………………………………………………

Lakcím:…………………………………………………………………

mint a tanfolyamra jelentkező között abból a célból, hogy a 24/2005 (IV.21.)GKM rendelet előírásainak figyelembe vételével a tanfolyamra való felvétel feltételeit írásban rögzítsék az alábbiak szerint.

1.      A tanuló ezennel nyilatkozik arról, hogy

·        hozzájárul a Jelentkezési lapon és annak mellékletét képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatainak kezeléséhez.

·        elismeri, hogy átvette, megismerte és elfogadja

-         a tanfolyamra való beiskolázás feltételeit

-         a szükséges nyomtatványokat

-         a vállalási feltételeket, mely jelen szerződés mellékletét képezi.

2.      A képző szerv ezennel beiskolázza a tanulót ……. kategóriás tanfolyamra, melynek száma …………….

3.      Képzés helyszínei:

Elméleti oktatás: TUTI Motoros-, Autósiskola Kft., Szentes Farkas A. u. 8. / Szentesi Művelődési Központ, Szentes Tóth J. u. 10-14. / Szentes Város Gondozási Központja, Szentes Horváth M. u. 10.

Az elméleti képzés kezdési időpontja……………….és várható befejezése…………………….

Gyakorlati oktatás: Szentes, Csongrád, Hódmezővásárhely, Szeged, Orosháza.

4.      Képzés óraszámai:

Elméleti oktatás: ... tanóra ( egy óra 45 perc) gyakorlati oktatás:… tanóra (egy óra 50 perces) / + a forgalmi vizsgaóra/.

5.      A tandíjfizetés pénztárbizonylaton lehetséges az ügyfélszolgálati irodán, vagy átutalással.

6.      A képző szerv a meghirdetett árak esetleges változásának szükség szerinti érvényesítési jogát – a vállalási feltételekben közölt módon – fenntartja, és erről az oktatók útján időben értesíti a tanulót.

7.      A tanulótól átvett dokumentumok jegyzéke:

-          jelentkezési lap

-          orvosi alkalmassági vélemény (kivéve AM kategória)

-          legmagasabb iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány másolata

-          már meglévő vezetői engedély fénymásolata

-          egyéb:…………………………………..

8.      A mai napon megkötött szerződést a felek közös akarattal bármikor módosíthatják, vagy megszüntethetik. Egyoldalú szerződésbontás, módosítás esetén a vállalási feltételek, valamint a PTK vonatkozó előírásai az érvényesek.

9.      Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt azzal írják alá, hogy másban megállapodni nem kívánnak, és vita esetén kikötik a Szentes Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. A szerződés két példányban készült, egyik példánya a tanulót illeti meg, másik példány a képző szervé, melyet aláírástól számított 5 évig köteles megőrizni.

Szentes, ……..év……hó…..nap

………….………………….. ………….………..……. ……..……………………..

      Tanfolyamra jelentkező        Törvényes képviselő           Iskolavezető

(18 éven aluli tanuló esetén)

A vállalási feltételek és a szerződés 1 példányát átvettem:……………………………………………………..