Online látogatók:Ennyien jártak itt:

látogató számláló


Pontos idő:

A Tuti Motoros-, Autósiskola szolgáltató kft. VÁLLALÁSI FELTÉTELEI, ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ

A gépjárművezető képzés és vizsgára bocsátás feltételeiről

ÉRVÉNYES: 2021. július 10.-től

(Letölthető itt:)

Tisztelt Hallgatónk!

 

Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy a Tuti Motoros-, Autósiskola Szolgáltató Kft.-t választotta vezetői engedélyének megszerzéséhez.

1.      Képző szerv megnevezése, címe, elérhetőségei:

Megnevezés: TUTI Motoros-, Autósiskola Szolgáltató Kft.;

rövidített név: TUTI Motoros-, Autósiskola Kft.

Székhely: 6600 Szentes, Farkas Antal utca 8. Tel.: 06-63/318-703

Cégforma: korlátolt felelősségű társaság        Adószám: 24874966-1-06

Cégjegyzékszám: 06-09-021029.

Bankszámlaszám: 10402836-50526652-72501011 (K&H Bank)

Képviseletre jogosult adatai: Sipos Tamás (an. Berkes Katalin), lakcím: 6600 Szentes, Farkas Antal utca 8. A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő).

Iskolavezető: Sipos Tamás                 Iskolavezetői azonosító: 11245

Tel.: 06-20/367-4245, e-mail cím: sipostuti@freemail.hu

Képző szerv honlapja: www.tutijogsi.hu

E-mail címe:   tutijogsi.hu@gmail.com

Ügyfélfogadó címe: 6600 Szentes, Petőfi Sándor u. 13. Tel.: +36-20/408-6840 ; +36-63/789-958

Ügyfélfogadó nyitva tartása: Hétfőtől – Péntekig 08:00 – 12:00; 13:00 – 17:00, szombat és vasárnap: szünnap.

Képzési engedély száma: KE/ST/82/A/4336/1/2014.

Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/001066.

2.      A képzőszerv jogai és kötelezettségei:

E vonatkozásban a leírtakon túlmenően alapvetően a 24/2005 (IV.21.)GKM rendeletben leírtak az irányadók.

 

Tájékoztatjuk, hogy iskolánk segédmotor-kerékpáros (AM), motorkerékpáros (A1), (A2), és (A), személygépkocsi (B) képzéssel foglalkozik:

3.      A tanfolyamra való felvétel módja:

Életkor: Tanfolyamra csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort (AM 14 év, A1 16 év,B 17 év, A2 18 év, A 24 év) betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki az előírt életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, gyakorlati vizsgát az életkor betöltését követően tehet a hallgató.

Iskolai végzettség: Írni-olvasni tudás szükséges minden kategóriához.

·         Alapfokú iskolai végzettség: meglétét a képzés időtartama alatt hitelt érdemlő módon kell igazolni, kivéve, aki életkorából kifolyólag még nem teheti meg. A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján az alábbiak szerint igazolhatja a Vizsgaközpont részére. Igazolni lehet a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, vagy az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával. Külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, amelyet olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi. Tehát, az alapfokú iskolai végzettség igazolása nem követelmény az első elméleti vizsgára bocsátáshoz, az első elméleti vizsgára bocsátáskor elegendő a tanuló nyilatkozata a végzettség meglétéről, amely nyilatkozatot a jelentkezési lapon kell megtennie. Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét a legkésőbb az első vizsga napján a fent leírt módok egyikén nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

A KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály (KAV BMVUO) illetékessége alá eső tanulóink esetén az alapfokú iskolai végzettség igazolását a jelentkezési laphoz csatolt másolati példánnyal és az alapfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum eredeti példányát legkésőbb az első elméleti vizsga napján be kell mutatni a KAV BMVUO ügyfélfogadó irodájában (elérhetőséget lásd 24. pont szakmai felügyelet).

AM kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén az alapfokú iskolai végzettség igazolása nem követelmény.

·         tandíj első részletének valamint az elméleti vizsgadíj befizetése a jelentkezés napjától számított egy héten belül, e-learning képzés esetén a jelentkezéssel egy időben kell befizetni.

Tan- és vizsgadíj: a 10402836-50526652-72501011 (K&H Bank) számlaszámra történő átutalással, vagy készpénzbefizetéssel az ügyfélfogadó irodánkban kell teljesíteni, amelyhez részletfizetési kedvezményt biztosítunk. A vizsgadíjat közvetített szolgáltatásként kezeljük.

·         közlekedésbiztonsági feltétel (nem lehet járművezetéstől eltiltva)

·         kitöltött jelentkezési lap - ügyintézővel, elektronikusan történik. A jelentkezési lap olyan a bizonylati albumban szereplő nyomtatvány vagy elektronikus űrlap, mely jogviszonyt hoz létre a jelentkező és a vizsgaközpont között, amennyiben az a bizonylati albumban meghatározott módon került kitöltésre illetve benyújtásra a vizsgaközponthoz, és amely a tanuló képzéséhez és vizsgáztatásához szükséges adatokat tartalmazza. Kitöltésének legkésőbb az elméleti vizsgára kiíráskor meg kell történnie, a jelentkezési lapon a hallgató nyilatkozik arról, hogy megfelel a 10. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltaknak: Csak a vastagon keretezett részeket és a nyilatkozatot kell kitölteni, aláírni.

·         más kategóriá(k)ban szerzett vezetői engedély bemutatása és annak fénymásolata.

 A1/B-vel kategória feltétele meglévő „B” kategóriás vezetői engedély. A kiegészítő A2 kategóriás vizsgához A1 kategóriás vezetői engedély, valamint 18. év betöltése.

A kiegészítő A kategóriás vizsgához: A1 kategóriás vezetői engedély vagy AK vagy A2 kategóriás vezetői engedély, valamint 24. év betöltése a követelmény.

Meglévő A korlátozott vezetői engedély az okmányirodákban 4.000 Ft-os csekk befizetésének ellenében átváltható A2 vezetői engedélyre.

·         tanfolyami tájékoztató meghallgatása

·         megkötött tanulmányi szerződés (18 életév alatti hallgató szülővel, vagy törvényes képviselővel aláíratni köteles)

·         Orvosi alkalmasság: A tanfolyamra jelentkező nem kötelezhető a tanfolyamra történő jelentkezés alkalmával érvényes orvosi alkalmassági bemutatására. A hallgató beiratkozhat, elvégezheti az elméleti képzést. Viszont jelölt csak orvosi alkalmassági vizsgálat eredményessége alapján írható ki elméleti vizsgára.. (Háziorvos, üzemorvos, szakrendelés, kivéve  AM, T) Amennyiben a hallgató az elméleti vizsgára kiírásig nem ad le egy eredeti példányt a képző szerv részére az orvosi alkalmassági véleményből, úgy a hallgató vizsgára kiírása nem történhet meg.

Orvosi alkalmassági vélemény díja: jelenleg a 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet szerint.

·         Pályaalkalmassági vizsgálat: A jogszabályokban előírt különleges esetekben kell. (pl. 5. sikertelen forgalmi vizsga 2 éven belül, azonos kategóriában)

 

4.      Elsősegélynyújtó tanfolyam:

A tanulmányok megkezdése előtt, alatt, után (tehát bármikor) a Vöröskereszt által szervezett elsősegélynyújtó vizsgán kell részt vennie és vizsgáznia. (Vizsga alól mentesítést kaphat a jogszabályokban előírt esetekben.) A vizsgára felkészítő tanfolyamokat a Tuti Motoros-, Autósiskola Kft. is szervez. Elsősegély tanfolyam díja: 16.800 Ft/fő a tandíj, a vizsgadíj: 8.200 Ft (nem tanfolyamköteles)

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás bemutatása alóli mentesítések a következőek lehetnek. Az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek. Továbbá minden olyan vizsgázó, aki 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között "D" kategóriára vezetői engedélyt, vagy "trolibusz" kategóriára járművezetői engedélyt szerzett; 1984. január 1-je után: bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, "trolibusz" kategóriára járművezetői engedélyt, "Mezőgazdasági vontató", "Segédmotoros kerékpár", "Lassú jármű" kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

5.      Mentességek

Az iskolavezető mentesíti az egyes foglalkozásokon való részvétel alól azt a tanulót, aki megfelelő szakmai képesítéssel rendelkezik és az erről szóló okirat fénymásolatát leadja. A tanuló természetesen részt vehet a mentesített foglalkozásokon is. Ennek következményeként adott hallgató tandíja és vizsgadíja az adott tárgy díjával csökken.

Nem magyar állampolgárokat érintően különös tekintettel kell lenni a tartózkodási engedélyre vonatkozó előírásokra, továbbá a 10. § (1) bekezdés e) pontja szerinti alapfokú iskolai végzettség külföldön kiállított oklevéllel, bizonyítvánnyal való igazolásának módjára.

Hallássérültek: a hallássérült személy is tehet szóbeli vizsgát, amelyen a Vizsgaközpont által kirendelt, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács fog közreműködni. A rendelkezésre álló SZEV vizsgaanyagok közül a vizsgázó – állampolgárságára tekintet nélkül – választhat. Ehhez hasonlóan a tolmács közreműködésével lefolytatott vizsgák esetében sem követelmény a hatályba lépést követően, hogy a vizsgázó az állampolgársága szerinti hivatalos nyelven vizsgázzon, hanem a jelentkezési lapon általa megjelölt nyelven vizsgázhat. A tolmács közreműködésével lefolytatandó elméleti vizsgák esetében a képző szervnek a vizsgaigényét legalább a vizsga időpontját megelőző 15 nappal korábban be kell nyújtania.

Mozgássérültek: A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – írásos kérelemre – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre. A gyakorlati felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre, ezért mindenképpen szükséges a személyes kontaktus az iskolavezetővel.

 

 

 

 

6.      Állami támogatási lehetőség:

 

Magyarország Kormánya a 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló Korm. rendeletben részletezte a 20. életévüket be nem töltött magyar állampolgárok részére a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez nyújtott támogatás formáját, mértékét, feltételeit és igénylésének módját.

Jogosultsággal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

A „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti tanfolyam, illetve elméleti vizsga díjának megfizetéséhez az állam támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt. A támogatást az a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h) pontjában meghatározott személy veheti igénybe, aki a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

Az igény előterjesztésének határideje:          A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül terjeszthető elő. A megjelölt határidő jogvesztő.

A támogatás mértéke:             A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25.000.- Forint.

Bővebb információt a fent megjelölt Korm. rendeletben, vagy az elérhetővé vált, Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának (NYUFIG) honlapján az igénylőlapon, illetve annak részeként a kitöltéssel és benyújtással kapcsolatos tájékoztatóban található, melyet az alábbi linken lehet elérni:

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/m/2018/KRESZ/KRESZ-tanfolyam-s-vizsga-djhoz-nyjtott-tmogats-irnti-krelem.pdf

7.      Oktatás helyszínei:

Elméleti tantermi oktatás helye: Tuti Motoros-, Autósiskola Kft. ügyfélfogadó irodája és oktatóterme 6600 Szentes, Petőfi Sándor u. 13. vagy Szentes Város Gondozási Központja, 6600 Szentes, Horváth Mihály utca 10.

Gyakorlati oktatás helye: alapoktatás: Szentes, Szarvasi út 3., Csongrád, Belterület 2122/42 hrsz., Hódmezővásárhely, Rárósi út 116. forgalmi oktatás: Csongrád (AM kategória), Szentes, Hódmezővásárhely, Szeged, Orosháza.

8.      A tanfolyamra történő felvétel:

Választható elméleti tanfolyamok: - e-learning képzés: a képző szerv irodájában az ügyfélfogadónál történő jelentkezés után, valamint a 3. pontban felsorolt követelmények teljesítése és a megnevezett dokumentumok leadása szükséges. A tanuló szabadon választhat, hogy milyen időtartamra kívánja megrendelni az eduKRESZ oktatást, melyeknek a díjszabását a 12. pont táblázata tartalmazza. A tanuló ezek után az általa megadott e-mail címre megkapja az e-Titán rendszerbe való belépéshez szükséges adatokat. Ha a tanuló elérte a rendszer által kategóriákként megállapított maximális tanulási időt és/vagy a regisztrációkor megvásárolt 180 napnyi elérési időt, akkor lehetősége van póthozzáférést és/vagy pótórákat igénybe vennie, melyeknek egységes díja 9.000.- Ft. E-learning képzés esetén a meghatározott oktatási idő akkor tekinthető teljesítettnek, ha az e-learning képzést a tanuló elvégezte és erről a képző szerv (jelen esetben az e-Titán) igazolást állított ki.

- tantermi képzés: Az órákon a megjelenés kötelező. A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára - azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt - pótfoglalkozást kell tartani. Esetleges hiányzást másik tanfolyamon ingyenesen vagy az oktatóval megbeszélt időpontban 2.000 Ft/óra költségtérítés megfizetése esetén lehet pótolni. Egy óra 45 perc, a szüneteket 10 percesek, két óra összevonható.

Gyakorlati oktatás: Gyakorlati vezetés csak az elméleti tantárgyból tett sikeres vizsga után szabad szakoktató felügyelete mellett megkezdeni. A járművezetési gyakorlat oktatása csak a tanuló nevére kiállított, a Vizsgaközpont által hitelesített vezetési karton birtokában kezdhető meg.

A megjelenés kötelező, vezetési órát a kategóriára érvényes óradíj kifizetésével pótolnia kell. Váltási hely: irodáknál vagy az oktatóval megbeszélt helyen. A tanuló saját maga választhatja meg oktatóját, vagy azt a gépkocsit, amelyen vezetni akar az iskola listájából.

Egy vezetési óra 50 percből és 10 perc szünetből áll, két óra összevonható. A vezetési gyakorlat alap – és főoktatási részében meghatározott feladatok, kötelezően előírt minimális óraszámot jelentik, amit mindenkinek le kell vezetni Az életkornak és az egyéni adottságnak itt nagy szerepe van, és nagyban befolyásolja a személyenkénti óra szükségletet. A gyakorlati felkészítésnek sok fázisa van, de alapvetően két részre bontható: járműkezelési és forgalmi gyakorlatokra. Mindkettő vizsgával végződik – kivétel „B” kategória esetén, ahol az alapoktatás után járműkezelési vizsga nélkül lehet tovább vezetni. A járműkezelési vizsga a biztonsági ellenőrzési feladatok teljesítésével kezdődik, majd a technikai és manőverezési feladatok végrehajtásával folytatódik. A forgalmi feladatra előírt óraszámok csak a sikeres járműkezelési vizsga után kezdhetők meg (kivéve B kategória). Valamint kategóriánként meg van határozva az összesített menettávolság kilométerben, amelyet a tanulónak a kötelezően előírt órák alkalmával teljesítenie kell. (lásd 11. pont táblázata)

A vezetési gyakorlat oktatása során - a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően - a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint a tanuló hozzájárulásával a megfigyelő tanulók tartózkodhatnak. Motorkerékpár hátsó ülésén oktatás közben személy nem szállítható.

Motoros oktatás esetén a forgalmi vezetésnél, illetve a vizsgá(ko)n a képző szerv az adó-vevő készüléket és a tanulómellényt biztosítani köteles.

Ha az oktató nem jelenik meg a megbeszélt helyen és időben, akkor a tanuló legfeljebb 20 percet várjon rá. Ha 30 percnél több idő szükséges a hiba elhárításához, akkor a vezetést el kell halasztani és a tanulót egy másik időpontban kárpótolni, kell. Amennyiben a tanuló nem tud megjelenni az órán, úgy azt min. 48 órával korábban jeleznie kell az oktatónak, ellenkező esetben az órát ki kell fizetni. A vezetési óra részét képezi a ténylegesen vezetéssel eltöltött idő, valamint az oktatással kapcsolatos feladatok is, pl. ülés beállítás, a tanpályára való ki-és bejutás ideje is. A vezetési óra részét nem képezi az időpont-egyeztetés, valamint a nem oktatással kapcsolatos ügyek megbeszélése. A vezetési időt dátum és óra szerint a vezetési kartonon rögzítik, és a tanuló, valamint az oktató a tanóra kezdetén és végén aláírásával hitelesítik.

Amennyiben az oktató (betegség) vagy az oktatójármű oktatásra/vizsgáztatásra alkalmatlan állapotba kerül (meghibásodás, töréskár), az oktató köteles a tanulót haladéktalanul telefonon vagy személyesen értesíteni. Az értesítéstől számított 1 órán belül a tanuló köteles nyilatkozni arról, ha másik oktatót vagy oktatójárművet kíván. Ha a tanuló nem elérhető, levélben kell értesíteni; ebben az esetben vizsgahelyét nem tartjuk fenn, a levél kézhezvételétől számított 3 napon belül köteles dönteni másik oktató vagy oktatójármű igénybevételéről.

 

9.      A vizsgára bocsájtás feltételei:

·         A tandíjak és vizsgadíjak maradéktalan befizetése, a határidők betartásával. Késedelmes fizetésre csak és kizárólag az iskolavezető adhat engedélyt.

·         Elméleti vizsga esetén: az elméleti képzés (tantermi vagy e-learinges) elvégzése szükséges (felmentést ez alól az iskolavezető adhat), valamint tantermi oktatás esetén legkésőbb az elméleti vizsgára történő kiíráskor az orvosi alkalmassági vélemény egy eredeti példányának leadása, előírt életkor betöltése is szükséges az elméleti vizsgakiíráshoz. A hallgató a tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára. Ha a tanuló akár e-learninges képzés, akár tantermi oktatás esetén az elméleti tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

·         A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes

·         Gyakorlati vizsga esetén: az adott kategóriára vonatkozó sikeres elméleti vizsga és a kötelezően előírt vezetési órák, valamint menettávolságok teljesítése, valamint a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte; „AM” kategóriás járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható.

·         Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki

-          automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki

-          mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más - de ugyanabba a kategóriába tartozó - jármű vezetésére kívánja érvényesíttetni,

-          számára a bíróság - külön jogszabály alapján - a járművezetés újbóli gyakorlását a járművezetéshez szükséges jártasság igazolásától tette függővé

-          „A2” kategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;

-          „A” kategóriás vizsgához: két éven belüli „A1” / „A2” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” / „A2” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett. Amennyiben a tanuló vizsgakategóriájánál fogva mentesült a teljes elméleti tanfolyam alól, úgy a tanuló a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül tehet sikeres forgalmi vizsgát.

Ha valamilyen oknál fogva a tanuló vizsgája meghiúsulna (hóakadály, töréskár), sem az iskola, sem az oktató kártérítésre nem kötelezhető, de mindent meg kell tenniük, hogy a tanuló ne károsodjon.

Amennyiben a tanuló a sikeres elméleti vizsgája után 2 éven belül nem teszi le az összes vizsgáját, úgy minden addigi vezetése, vizsgája elveszik.

A határidő lejártának közeledtéről az autósiskola a hallgató által megadott email-címen értesíti a hallgatót, amennyiben 1 hónapon belül nem kapunk visszajelzést, úgy azt levélben megismételjük, aki a feladástól számított 7 napon belül tehet észrevételt. Amennyiben a tanuló az elköltözéséről, email-címének vagy telefonszámának megváltozásáról nem értesíti az iskolát, a tanuló nem vonhatja felelősségre az iskolát, mivel a tanuló kötelessége a változás bejelentése.

A vizsgázó kötelessége:

·         érvényes személyi igazolványát/útlevelét, lakcímkártyáját, már meglévő vezetői engedélyét/jogosítványát magával vinni

Érvényes vezetői engedély helyett - a képzés és a vizsgáztatás tekintetében - egy évig el kell fogadni a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító, a közlekedési hatóság vagy a vizsgaközpont által kiállított, a forgalmi vizsga teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától kell számítani.

·         Vizsgán jelen lehet az oktatón, a vizsgázón és a vizsgabiztoson kívül vizsgabiztos jelölt és az iskolavezető.

·         a vizsga kiírt időpontján pontosan, a vizsgának megfelelő öltözetben kell megjelennie; (motoros képzésnél: protektoros hosszúnadrág vagy felcsatolható protektor, protektoros dzseki, protektoros kesztyű, magas szárú cipő vagy csizma, bukósisak /zárt vagy nyitott, plexis vagy anélküli – ebben az esetben motoros szemüveg kötelező/) Protektoros kabátot, illetve felcsatolható térdprotektort, valamint protektoros kesztyűt a képző szerv biztosítani tud a tanuló számára. Bérlési díja: 100.- Ft/óra/db.

A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti annak aki:

·         Személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte

·         A feladatok megoldása során meg nem engedett eszközöket használ, vagy magatartásával a vizsgarendet megzavarja, szabályos lebonyolítását akadályozza

·         A vizsgabiztost (-okat) előny adásával, ígéretével vagy fenyegetéssel befolyásolni törekszik

·         A vizsgán szeszes ital vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt van, vagy egyébként a jármű biztonságos vezetésére nem alkalmas

A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak az esetben tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását

·         legkésőbb a vizsga napját megelőző 5. napon a regionális igazgatóságnak személyesen vagy írásban bejelenti, vagy

·         ha a mulasztás önhibáján kívül következett be és ennek tényét igazolja a Vizsgaközpont felé. Amennyiben kérelmét jóváhagyják, akkor kérhet saját magának újabb vizsgaidőpontot.

Az elméleti és gyakorlati vizsgáztató:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18.§ (8) bekezdése, illetve a Kormány 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete, továbbá a 1/2019. (I. 7.) ITM rendelet alapján a közúti járművezetők vizsgáztatását, utánképzését és képzésfelügyeletét, a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatását és képzésfelügyeletét, valamint a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatát 2019. január 1. napjától a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Vizsgaközpont) végzi országos működési területtel.

(Az engedélyező hatóság és felügyeletet ellátó szerv elérhetőségeit lásd a 24. pontban)

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Vizsgaközpont) megyeileg illetékes Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályainak ügyfélfogadó irodáinak elérhetőségeit lásd a 24. pontban.

Az elméleti és gyakorlati vizsgahely:

Elméleti vizsga: Szeged, Kereskedő köz 3-5. vagy Békéscsaba, Szarvasi út 107.

Gyakorlati vizsga: AM, A1, A2, A kat. esetén Csongrád, Hódmezővásárhely, Szeged illetve Orosháza; B kat. esetén, Hódmezővásárhely, Szeged illetve Orosháza kivéve, ha a szakoktató más címet ad meg.

10.  Jogok és kötelezettségek:

A tanulónak joga van:

·         a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv vállalkozói szerződését,

·         vállalkozói szerződés valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képző szervtől számon kérni, igénybe venni,

·         az elméleti tanfolyamon a mulasztását ingyenesen pótolni / akár több tanfolyamon is

·         az autósiskola a járművezető képzést többnyire vállalkozói igazolvánnyal rendelkező oktatókkal (alvállalkozó) végezteti, melyek esetében a tanulónak joga van oktatót és/vagy kocsi típust választani és váltani

·         oktatót kérni,

·         meghatározott módon lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést,

·         panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni,

·         a képzést megszakítani

·         amennyiben tanfolyam közben a hallgató kimarad a tanfolyamról, az általa befizetett elméleti tandíjat nem kérheti vissza, a gyakorlati részre (vezetés) befizetett és fel nem használt összeg 80%ának visszatérítését a befizetéstől számított 1 éven belül írásban kérheti

·         titoktartást követelni a képző szervtől és oktatójától egyaránt a személyét érintő kérdésekben,

·         a tanfolyamról számlát kérni.

 

A tanuló kötelezettségei:

·         - név, lakcím, email-cím és telefonszám változást 3 napon belül irodánkban és a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.-nek (továbbiakban Vizsgaközpont) KAV CSMVUO-nak, vagy a KAV BMVUO-nak, valamint gyakorlati szakaszban az oktatónak is bejelenteni.

·         A tandíjak és vizsgadíjak maradéktalan befizetése, a határidők betartásával. Késedelmes fizetésre csak és kizárólag az iskolavezető adhat engedélyt.

 

 

11.  Kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon:

Kategóriák

Tantermi elméleti képzés

Járművezetési gyakorlat

Óraszám

K

Je

Sz

Óraszám

A

F

F/v

F/o

F/é

M

Megj.

AM

16

x

x

-

10

4

6

-

-

-

100

 

A1

A2

22

x

x

x

16

6

10

8

2

-

240

 

A1/B

3

x

x

x

2

1

1

1

-

-

30

 

A2 két éven belüli A1-el

3

x

x

x

12

4

8

6

2

-

180

11.§ (5) bekezdés

A2 két éven túli A1-el

3

x

x

x

8

2

6

4

2

-

120

 

A kat. két éven belüli A1-el

3

x

x

x

16

6

10

8

2

-

240

11.§ (5) bekezdés

A kat. két éven túli A1-el

3

x

x

x

10

4

6

4

2

-

150

 

A kat. két éven belüli A2-vel

3

x

x

x

12

4

8

4

4

-

180

11.§ (5) bekezdés

A kat. két éven túli A2-vel

3

x

x

x

8

2

6

4

2

-

120

 

A

22

x

x

x

26

10

16

11

5

-

390

 

B

28

x

x

x

29

9

20

14

4

2

580

 

Jelmagyarázat: K: KRESZ, Je: Járművezetés elmélete, Szü: Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

A: Alapoktatás, F: Főoktatás, F/v: városi vezetés, F/o: országúti vezetés, F/é: éjszakai vezetés

M: Menettávolságok kilométerben.


12.A KAV által meghatározott jelenleg érvényben lévő hatósági vizsgadíjak:

Kategóriák

Elméleti

Gyakorlati

Összesen

Megj.

Járműkezelés

Forgalom

AM

4.600.-

3.600.-

3.600.-

11.800.-

 

A1

A2

4.600.-

4.700.-

11.000.-

20.300.-

 

A1/B

4.600.-

-

11.000.-

15.600.-

 

A2 két éven belüli A1-el

4.600.-

4.700.-

11.000.-

20.300.-

11.§ (5) bekezdés

A2 két éven túli A1-el

4.600.-

4.700.-

11.000.-

20.300.-

 

A kat. két éven belüli A1-el

4.600.-

4.700.-

11.000.-

20.300.-

11.§ (5) bekezdés

A kat. két éven túli A1-el

4.600.-

4.700.-

11.000.-

20.300.-

 

A kat. két éven belüli A2-vel

4.600.-

4.700.-

11.000.-

20.300.-

11.§ (5) bekezdés

A kat. két éven túli A2-vel

4.600.-

4.700.-

11.000.-

20.300.-

 

A

4.600.-

4.700.-

11.000.-

20.300.-

 

B

4.600.-

-

11.000.-

15.600.-

 

Amennyiben jogszabályban változtatják a vizsgadíjat, úgy a képző szerv is a jogszabályban előírt tételig módosítja a vizsgadíjat.

* 11.§ (5) bekezdés értelmezése: A 2006/126/EK irányelv előírásait alkalmazva, a vizsgázó mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható abban az esetben, amennyiben az előzőleg megszerzett motoros kategóriájától számított két éven belül jelentkezik az újabb motoros kategóriás vizsgára, illetőleg az előzőleg megszerzett motoros kategóriája esetében nem mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól (két éven belül tett elméleti vizsgát). Ha két éven túl jelentkezik újabb motoros kategóriára, úgy a motorkerékpárral megszerzett tapasztalata elismeréseként nem a teljes tanfolyamot, hanem – az adott kategóriától függően – meghatározott óraszámú (a teljes tanfolyami óraszámnál kevesebb óraszámú) tanfolyamot kell teljesítenie.


13.  Általános tandíjak e-learninges elméleti képzés esetén:

Kategóriák

E-learninges elméleti képzés

Gyakorlati vezetés

általános óradíjak

Forgalmi vizsgaóra

Összesen:

Mind-összesen

eduKRESZ regisztráció érvényessége

Alap-oktatás

Városi vezetés

Országút

Éjszaka

Elmélet

Gyakorlat

180 nap

max. 75 óra

Póthozzá-férés 15 nap max. 10 óra

AM

saját motorral

50.000.-

9.000.-

4ó/

20.000.-

6ó/

30.000.-

-

-

1ó/

5.000.-

75ó/

50.000.-

11ó/

55.000.-

105.000.-

A1 vagy A2

saját motorral

60.000.-

9.000.-

6ó/

30.000.-

8ó/

40.000.-

2ó/

10.000.-

-

1ó/

5.000.-

75ó/

60.000.-

17ó/

85.000.-

145.000.-

A1/B saját motorral

40.000.-

9.000.-

1ó/

5.000.-

1ó/

5.000.-

-

-

1ó/

5.000.-

75ó/

40.000.-

3ó/

15.000.-

55.000.-

A2 két éven túli A1-el

saját motorral

40.000.-

9.000.-

2ó/

10.000.-

4ó/

20.000.-

2ó/

10.000.-

-

1ó/

5.000.-

75ó/

40.000.-

9ó/

45.000.-

85.000.-

A két éven túli A1-el

saját motorral

40.000.-

9.000.-

4ó/

20.000.-

4ó/

20.000.-

2ó/

10.000.-

-

1ó/

5.000.-

75ó/

40.000.-

11ó/

55.000.-

95.000.-

A két éven túli Akorl-tal

saját motorral

40.000.-

9.000.-

2ó/

10.000.-

4ó/

20.000.-

2ó/

10.000.-

-

1ó/

5.000.-

75ó/

40.000.-

9ó/

45.000.-

85.000.-

A két éven túli A2-el

saját motorral

40.000.-

9.000.-

2ó/

10.000.-

4ó/

20.000.-

2ó/

10.000.-

-

1ó/

5.000.-

75ó/

40.000.-

9ó/

45.000.-

85.000.-

A saját motorral

ó/Ft

60.000.-

9.000.-

10ó/

50.000.-

11ó/

55.000.-

5ó/

25.000.-

-

1ó/

5.000.-

75ó/

60.000.-

27ó/

135.000.-

195.000.-

B

ó/Ft

64.000.-

9.000.-

9ó/

54.000.-

14ó/

84.000.-

4ó/

24.000.-

2ó/

12.000.-

1ó/

6.000.-

75ó/

64.000.-

30ó/

180.000.-

244.000.-


14.  Kedvezményes tandíjak e-learninges elméleti képzés esetén:

Kategóriák

E-learninges elméleti képzés

Gyakorlati vezetés

általános óradíjak

Forgalmi vizsgaóra

Összesen:

Mind-összesen

eduKRESZ regisztráció érvényessége

Alap-oktatás

Városi vezetés

Országút

Éjszaka

Elmélet

Gyakorlat

180 nap

max. 75 óra

Póthozzá-férés 15 nap max. 10 óra

AM

saját motorral

25.000.-

9.000.-

4ó/

20.000.-

6ó/

30.000.-

-

-

1ó/

5.000.-

75ó/

25.000.-

11ó/

55.000.-

80.000.-

A1 vagy A2

saját motorral

30.000.-

9.000.-

6ó/

30.000.-

8ó/

40.000.-

2ó/

10.000.-

-

1ó/

5.000.-

75ó/

30.000.-

17ó/

85.000.-

115.000.-

A1/B saját motorral

20.000.-

9.000.-

1ó/

5.000.-

1ó/

5.000.-

-

-

1ó/

5.000.-

75ó/

20.000.-

3ó/

15.000.-

35.000.-

A2 két éven túli A1-el

saját motorral

20.000.-

9.000.-

2ó/

10.000.-

4ó/

20.000.-

2ó/

10.000.-

-

1ó/

5.000.-

75ó/

20.000.-

9ó/

45.000.-

65.000.-

A két éven túli A1-el

saját motorral

20.000.-

9.000.-

4ó/

20.000.-

4ó/

20.000.-

2ó/

10.000.-

-

1ó/

5.000.-

75ó/

20.000.-

11ó/

55.000.-

75.000.-

A két éven túli Akorl-tal

saját motorral

20.000.-

9.000.-

2ó/

10.000.-

4ó/

20.000.-

2ó/

10.000.-

-

1ó/

5.000.-

75ó/

20.000.-

9ó/

45.000.-

65.000.-

A két éven túli A2-el

saját motorral

20.000.-

9.000.-

2ó/

10.000.-

4ó/

20.000.-

2ó/

10.000.-

-

1ó/

5.000.-

75ó/

20.000.-

9ó/

45.000.-

65.000.-

A saját motorral

ó/Ft

30.000.-

9.000.-

10ó/

50.000.-

11ó/

55.000.-

5ó/

25.000.-

-

1ó/

5.000.-

75ó/

30.000.-

27ó/

135.000.-

165.000.-

B

ó/Ft

32.000.-

9.000.-

9ó/

52.200.-

14ó/

81.200.-

4ó/

23.200.-

2ó/

11.600.-

1ó/

5.800.-

75ó/

32.000.-

30ó/

174.000.-.-

206.000.-

Motoros rutin vizsga alkalmával 5.000.- Ft/vizsga pótdíjat köteles fizetni a tanuló.

Motoros kategóriák esetén Hódmezővásárhely Rárósi út 116. szám alatti vizsgahelyszín és /vagy gyakorlati óra helyszín esetén a tanuló 5.000.- Ft/alkalom pályahasználati díjat köteles fizetni. Valamint a motoros kategóriák esetén a szentesi rutin pályán történő gyakorlati óra esetén a tanuló 4.000.- Ft/alkalom pályahasználati díjat köteles fizetni.

Amennyiben a tanulóvezető az iskola által biztosított motorkerékpárokat kívánja használni, „AM” „A1” „A2”  ”A” kategóriáknál egységesen 1.000.-Ft/tanóra/vizsgaóra pótdíj megfizetése kötelező. A motorkerékpárok épségére a tanulóvezető, megfelelő műszaki állapotára az oktató és a tanuló együttesen köteles ügyelni. Töréskár esetén a tanulóvezetőt terhelik a költségek.

Forgalmi vizsga alkalmával bármely kategória esetén 1.000.- Ft/vizsgahely pótdíjat köteles fizetni a tanuló.

Választható járműtípusok lásd. 23. pont.

15.  Fizetési feltételek E-learninges képzés esetén:

Az elméleti tandíjat és az elméleti vizsga díját átutalással kérjük rendezni a 10402836-50526652-72501011 (K&H Bank) számlaszámra.

Az elméleti tandíj és vizsgadíj a jelentkezés után 1 napon belül esedékes.

Óradíjak befizetése: átutalással a 10402836-50526652-72501011 (K&H Bank) számlaszámra, vagy készpénzbefizetéssel az ügyfélfogadó irodánkban kell teljesíteni, amelyhez részletfizetési kedvezményt biztosítunk.

A vezetési óradíjak előre fizetendők, mindig az adott óra felvétele előtt legalább 1 nappal.

Vizsgadíjak esetén: Befizethető az iskola ügyfélfogadó irodájában. Az adott vizsga előtt 10 nappal kérjük a pontos összeg befizetését, de legkésőbb a vizsgaidőpont kérésekor. Elméleti pótvizsgadíj befizethető a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Vizsgaközpont) megyeileg illetékes ügyfélfogadó irodájában is (elérhetőséget lásd 26. pont engedélyező hatóság és a felügyeletet ellátó szerv).

Forgalmi vizsga esetén a vizsgadíjat, az esetleges pótdíjakat, valamint a forgalmi vizsga órát is egy időben kérjük befizetni.

A vizsgadíjakat közvetített szolgáltatásként kezeljük.

A pótórák díja bármely kategóriában a vezetési óra idején aktuális vállalási feltételekben rögzített általános tandíj összegével fizetendő, amely jelenleg: motoros kategóriáknál: 5.000.- Ft/tanóra, B kategóriánál: 6.000.- Ft/tanóra, intenzív oktatású B kategóriánál 6.800.- Ft/tanóra.

A tanuló nem adhat át az oktatónak sem tan- sem vizsgadíjat, mert az visszaélésre ad lehetőséget. Amennyiben a tanulónak tartozása van és/vagy nem fizette be a vizsgadíjat, akkor nem áll módunkban kiírni vezetési órára/vizsgára a tanulót mindaddig, amíg tartozását ki nem fizette.

Befizetett, de fel nem használt tan- és vizsgadíj a befizetéstől számított 1 éven belül igényelhető vissza- írásban. Nem térítünk vissza elméleti tanfolyami díjat, és már a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Vizsgaközpont); vagy a megyeileg illetékes Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya felé továbbított vizsgadíjat.

Befizetett, de jóval később felhasznált tan- és vizsgadíjat a hatályos jogszabályban és vállalási feltételben rögzített összegig ki kell egészíteni.

16.  EduKRESZ hatósági vizsgafelkészítő tesztalkalmazás

Iskolánknál az általunk oktatott (AM, A1, A2, A és B) összes járműkategóriára elérhetőek az EduKresz hatósági vizsgafelkészítő tesztalkalmazások, melyek a hatósági elméleti vizsgákon előforduló kérdések felhasználásával többféle tesztelési lehetőséget (próbavizsga, témakörönkénti tesztelés, hárompontos kérdések, mozgóképes animációk) is kínálnak és akár mobil eszközökön is használhatóak.

Az elméleti képzésüket eleve a hatóságilag akkreditált tananyagokra épülő elektronikus távoktatás (e-learning) keretében végző tanulók számára a tesztalkalmazás az oktatás eredményes elvégzését követően automatikusan elérhető, tehát alapdíj fizetési kötelezettség e-learninges elméleti oktatás igénybe vételekor nincs. Amennyiben pótórákat kíván igénybe venni a vizsgafelkészítő modulból, akkor a 15 nap/ max. 10 óra póthozzáférést az alábbi táblázatban található pótóra díjak befizetésével teheti meg.

Tantermi elméleti képzésben résztvevő tanulóink az alapdíj befizetését követően, melyet átutalással kérjük rendezni a 10402836-50526652-72501011 (K&H Bank) számlaszámra, a tanuló által megadott érvényes e-mail címen ügyfélfogadónk beregisztrálja az eduKRESZ rendszerébe. Ezután igénybe veheti az eduKRESZ hatósági vizsgafelkészítő tesztalkalmazást.

 

Kategóriák

EduKRESZ hatósági vizsgafelkészítő tesztalkalmazás

Alapdíj

Pótdíj

90 nap / max. 12 óra

15 nap/ max. 10 óra

AM

7.000.- Ft

7.000.- Ft

A1, A2, A

7.000.- Ft

7.000.- Ft

B

7.000.- Ft

7.000.- Ft


17.  Általános tandíjak tantermi elméleti képzés esetén:

Kategóriák

Tantermi elméleti képzés

Gyakorlati vezetés

Forgalmi vizsgaóra

Összesen:

Mind-

összesen

Alap-oktatás

Városi vezetés

Országút

Éjszaka

Elmélet

Gyakorlat

AM

saját motorral

16ó/

50.000.-

4ó/

20.000.-

6ó/

30.000.-

-

-

1ó/

5.000.-

16ó/

50.000.-

11ó/

55.000.-

105.000.-

A1 vagy A2

saját motorral

22ó/

60.000.-

6ó/

30.000.-

8ó/

40.000.-

2ó/

10.000.-

-

1ó/

5.000.-

22ó/

60.000.-

17ó/

85.000.-

145.000.-

A1/B saját motorral

3ó/

40.000.-

1ó/

5.000.-

1ó/

5.000.-

-

-

1ó/

5.000.-

3ó/

40.000.-

3ó/

15.000.-

55.000.-

A2 két éven belüli A1-el

saját motorral

3ó/

40.000.-

4ó/

20.000.-

6ó/

30.000.-

2ó/

10.000.-

-

1ó/

5.000.-

3ó/

40.000.-

13ó/

65.000.-

105.000.-

A2 két éven túli A1-el

saját motorral

3ó/

40.000.-

2ó/

10.000.-

4ó/

20.000.-

2ó/

10.000.-

-

1ó/

5.000.-

3ó/

40.000.-

9ó/

45.000.-

85.000.-

A két éven belüli A1-el

saját motorral

3ó/

40.000.-

6ó/

30.000.-

8ó/

40.000.-

2ó/

10.000.-

-

1ó/

5.000.-

3ó/

40.000.-

17ó/

85.000.-

125.000.-

A két éven túli A1-el

saját motorral

3ó/

40.000.-

4ó/

20.000.-

4ó/

20.000.-

2ó/

10.000.-

-

1ó/

5.000.-

3ó/

40.000.-

11ó/

55.000.-

95.000.-

A két éven belüli A2-el

saját motorral

3ó/

40.000.-

4ó/

20.000.-

4ó/

20.000.-

4ó/

20.000.-

-

1ó/

5.000.-

3ó/

40.000.-

13ó/

65.000.-

105.000.-

A két éven túli A2-el

saját motorral

3ó/

40.000.-

2ó/

10.000.-

4ó/

20.000.-

2ó/

10.000.-

-

1ó/

5.000.-

3ó/

40.000.-

9ó/

45.000.-

85.000.-

A saját motorral

ó/Ft

22ó/

60.000.-

10ó/

50.000.-

11ó/

55.000.-

5ó/

25.000.-

-

1ó/

5.000.-

22ó/

60.000.-

27ó/

135.000.-

195.000.-

B

ó/Ft

28ó/

64.000.-

9ó/

54.000.-

14ó/

84.000.-

4ó/

24.000.-

2ó/

12.000.-

1ó/

6.000.-

28ó/

64.000.-

30ó/

180.000.-

244.000.-

 


18.  Kedvezményes tandíjak tantermi elméleti képzés esetén

Kategóriák

Tantermi elméleti képzés

Gyakorlati vezetés

Forgalmi vizsgaóra

Összesen:

Mind-

összesen

Alap-oktatás

Városi vezetés

Országút

Éjszaka

Elmélet

Gyakorlat

AM

saját motorral

16ó/

25.000.-

4ó/

20.000.-

6ó/

30.000.-

-

-

1ó/

5.000.-

16ó/

25.000.-

11ó/

55.000.-

80.000.-

A1 vagy A2

saját motorral

22ó/

30.000.-

6ó/

30.000.-

8ó/

40.000.-

2ó/

10.000.-

-

1ó/

5.000.-

22ó/

30.000.-

17ó/

85.000.-

115.000.-

A1/B saját motorral

3ó/

20.000.-

1ó/

5.000.-

1ó/

5.000.-

-

-

1ó/

5.000.-

3ó/

20.000.-

3ó/

15.000.-

35.000.-

A2 két éven belüli A1-el

saját motorral

3ó/

20.000.-

4ó/

20.000.-

6ó/

30.000.-

2ó/

10.000.-

-

1ó/

5.000.-

3ó/

20.000.-

13ó/

65.000.-

85.000.-

A2 két éven túli A1-el

saját motorral

3ó/

20.000.-

2ó/

10.000.-

4ó/

20.000.-

2ó/

10.000.-

-

1ó/

5.000.-

3ó/

20.000.-

9ó/

45.000.-

65.000.-

A két éven belüli A1-el

saját motorral

3ó/

20.000.-

6ó/

30.000.-

8ó/

40.000.-

2ó/

10.000.-

-

1ó/

5.000.-

3ó/

20.000.-

17ó/

85.000.-

105.000.-

A két éven túli A1-el

saját motorral

3ó/

20.000.-

4ó/

20.000.-

4ó/

20.000.-

2ó/

10.000.-

-

1ó/

5.000.-

3ó/

20.000.-

11ó/

55.000.-

75.000.-

A két éven belüli A2-el

saját motorral

3ó/

20.000.-

4ó/

20.000.-

4ó/

20.000.-

4ó/

20.000.-

-

1ó/

5.000.-

3ó/

20.000.-

13ó/

65.000.-

85.000.-

A két éven túli A2-el

saját motorral

3ó/

20.000.-

2ó/

10.000.-

4ó/

20.000.-

2ó/

10.000.-

-

1ó/

5.000.-

3ó/

20.000.-

9ó/

45.000.-

65.000.-

A saját motorral

ó/Ft

22ó/

30.000.-

10ó/

50.000.-

11ó/

55.000.-

5ó/

25.000.-

-

1ó/

5.000.-

22ó/

30.000.-

27ó/

135.000.-

165.000.-

B

ó/Ft

28ó/

32.000.-

9ó/

52.200.-

14ó/

81.200.-

4ó/

23.200.-

2ó/

11.600.-

1ó/

5.800.-

28ó/

32.000.-

30ó/

174.000.-

206.000.-

Motoros rutin vizsga alkalmával 5.000.- Ft/vizsga pótdíjat köteles fizetni a tanuló.

Motoros kategóriák esetén Hódmezővásárhely Rárósi út 116. szám alatti vizsgahelyszín és /vagy gyakorlati óra helyszín esetén a tanuló 5.000.- Ft/alkalom pályahasználati díjat köteles fizetni. Valamint a motoros kategóriák esetén a szentesi rutin pályán történő gyakorlati óra esetén a tanuló 4.000.- Ft/alkalom pályahasználati díjat köteles fizetni.

Amennyiben a tanulóvezető az iskola által biztosított motorkerékpárokat kívánja használni, „AM” „A1” „A2”  ”A” kategóriáknál egységesen 1.000.-Ft/tanóra/vizsgaóra pótdíj megfizetése kötelező. A motorkerékpárok épségére a tanulóvezető, megfelelő műszaki állapotára az oktató és a tanuló együttesen köteles ügyelni. Töréskár esetén a tanulóvezetőt terhelik a költségek.

Forgalmi vizsga alkalmával bármely kategória esetén 1.000.- Ft/vizsgahely pótdíjat köteles fizetni a tanuló.

Választható járműtípusok lásd. 23. pont.

19.  Fizetési feltételek tantermi elméleti képzés esetén

Az elméleti tandíjat és az elméleti vizsga díját átutalással a TUTI Motoros-, Autósiskola Kft. bankszámlájára: 10402836-50526652-72501011 (K&H Bank), vagy készpénzbefizetéssel az ügyfélfogadó irodánkban lehet teljesíteni.

Az elméleti tandíj és vizsgadíj a jelentkezés után 1 héten belül esedékes.

Óradíjak befizetése: készpénzbefizetéssel az ügyfélfogadó irodánkban vagy átutalással a TUTI Motoros-, Autósiskola Kft. bankszámlájára: 10402836-50526652-72501011 (K&H Bank) lehet teljesíteni, amelyhez részletfizetési kedvezményt biztosítunk.

A vezetési óradíjak előre fizetendők, mindig az adott óra felvétele előtt legalább 1 nappal.

Vizsgadíjak esetén: Befizethető az iskola ügyfélfogadó irodájában. Az adott vizsga előtt 10 nappal kérjük a pontos összeg befizetését, de legkésőbb a vizsgaidőpont kérésekor. Elméleti pótvizsgadíj befizethető a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Vizsgaközpont) megyeileg illetékes ügyfélfogadó irodájában is (elérhetőséget lásd 26. pont engedélyező hatóság és a felügyeletet ellátó szerv).

Forgalmi vizsga esetén a vizsgadíjat, az esetleges pótdíjakat, valamint a forgalmi vizsga órát is egy időben kérjük befizetni.

A vizsgadíjakat közvetített szolgáltatásként kezeljük.

A pótórák díja bármely kategóriában a vezetési óra idején aktuális vállalási feltételekben rögzített általános tandíj összegével fizetendő, amely jelenleg: motoros kategóriáknál: 5.000.- Ft/tanóra, B kategóriánál: 6.000.- Ft/tanóra, intenzív oktatású B kategóriánál 6.800.- Ft/tanóra.

A tanuló nem adhat át az oktatónak sem tan- sem vizsgadíjat, mert az visszaélésre ad lehetőséget. Amennyiben a tanulónak tartozása van és/vagy nem fizette be a vizsgadíjat, akkor nem áll módunkban kiírni vezetési órára/vizsgára a tanulót mindaddig, amíg tartozását ki nem fizette.

Befizetett, de fel nem használt tan- és vizsgadíj a befizetéstől számított 1 éven belül igényelhető vissza- írásban. Nem térítünk vissza elméleti tanfolyami díjat, és már a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Vizsgaközpont); vagy a megyeileg illetékes Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya felé továbbított vizsgadíjat.

Befizetett, de jóval később felhasznált tan- és vizsgadíjat a hatályos jogszabályban és vállalási feltételben rögzített összegig ki kell egészíteni.

20.  Személyautós oktatás intenzív gyakorlati képzés esetén

Személyautós kategória esetén pótdíj befizetésével lehetőség van intenzív gyakorlati oktatás igénybe vételére. Ennek feltétele, hogy a tanuló vállalja, hogy egy naptári hét alatt legalább 6 gyakorlati órán vesz részt - egy gyakorlati óra 50 perc – és vállalja a felszámolt pótdíj előre fizetését, amely az alap oktatási órák és a pótórák esetén is a mindenkori vállalási feltételben rögzített kedvezményes óradíjakon felül 1.000.- Ft/tanóra pótdíj.

Így jelenleg az intenzív oktatásban részt vevő tanulóink gyakorlati vezetés alap óradíjai és pótórák díjai 6.800.- Ft/tanóra.

Kategóriák

Kedvezményes elméleti képzés

Gyakorlati vezetés

Forgalmi vizsgaóra

Összesen:

Mind-

összesen

Alap-oktatás

Városi vezetés

Országút

Éjszaka

Elmélet

Gyakorlat

B

 e-learninges elméleti képzéssel

 ó/Ft

180 nap hozzáféréssel

32.000.-

9ó/

61.200.-

14ó/

95.200.-

4ó/

27.200.-

2ó/

13.600.-

1ó/

6.800.-

180 nap 32.000.-

30ó/

204.000.-

236.000.-

B

 tantermi elméleti képzéssel

 ó/Ft

28ó/

32.000.-

9ó/

61.200.-

14ó/

95.200.-

4ó/

27.200.-

2ó/

13.600.-

1ó/

6.800.-

28ó/

32.000.-

30ó/

204.000.-

236.000.-

21.  Fizetési feltételek intenzív –személyautós- gyakorlati képzés esetén

A vezetési óradíjak előre fizetendők, mindig az adott óra felvétele előtt legalább 1 nappal.

Az elméleti tandíjat és az elméleti vizsga díját átutalással kérjük rendezni a 10402836-50526652-72501011 (K&H Bank) számlaszámra.

Az elméleti tandíj és vizsgadíj a jelentkezés után 1 napon belül esedékes.

Óradíjak befizetése: átutalással a 10402836-50526652-72501011 (K&H Bank) számlaszámra, vagy készpénzbefizetéssel az ügyfélfogadó irodánkban kell teljesíteni, amelyhez részletfizetési kedvezményt biztosítunk.

A vezetési óradíjak előre fizetendők, mindig az adott óra felvétele előtt legalább 1 nappal.

Vizsgadíjak esetén: Befizethető az iskola ügyfélfogadó irodájában. Az adott vizsga előtt 10 nappal kérjük a pontos összeg befizetését, de legkésőbb a vizsgaidőpont kérésekor. Elméleti pótvizsgadíj befizethető a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Vizsgaközpont) megyeileg illetékes ügyfélfogadó irodájában is (elérhetőséget lásd 26. pont engedélyező hatóság és a felügyeletet ellátó szerv).

Forgalmi vizsga esetén a vizsgadíjat, az esetleges pótdíjakat, valamint a forgalmi vizsga órát is egy időben kérjük befizetni.

A vizsgadíjakat közvetített szolgáltatásként kezeljük.

A pótórák díja intenzív oktatás esetén a vezetési óra idején aktuális vállalási feltételekben rögzített kedvezményes óradíjakon felül 1.000.- Ft/tanóra pótdíjjal terhelt összegével fizetendő, amely jelenleg: intenzív oktatású B kategóriánál 6.800.- Ft/tanóra.

A tanuló nem adhat át az oktatónak sem tan- sem vizsgadíjat, mert az visszaélésre ad lehetőséget. Amennyiben a tanulónak tartozása van és/vagy nem fizette be a vizsgadíjat, akkor nem áll módunkban kiírni vezetési órára/vizsgára a tanulót mindaddig, amíg tartozását ki nem fizette.

Befizetett, de fel nem használt tan- és vizsgadíj a befizetéstől számított 1 éven belül igényelhető vissza- írásban. Nem térítünk vissza elméleti tanfolyami díjat, és már a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Vizsgaközpont); vagy a megyeileg illetékes Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya felé továbbított vizsgadíjat.

Befizetett, de jóval később felhasznált tan- és vizsgadíjat a hatályos jogszabályban és vállalási feltételben rögzített összegig ki kell egészíteni.

22.  Gyakorlati óradíjak másik képzőszervtől átvett tanulók esetén:

 

AM, A1, A2, A kategóriák esetén az átvett tanulók alap és pótóradíja egységesen 5.000.- Ft/tanóra.

B kategória esetén az átvett tanulók alap és pótóradíja 6.000.- Ft/tanóra.

 

Motoros rutin vizsga alkalmával 5.000.- Ft/vizsga pótdíjat köteles fizetni a tanuló.

Motoros kategóriák esetén Hódmezővásárhely Rárósi út 116. szám alatti vizsgahelyszín és /vagy gyakorlati óra helyszín esetén a tanuló 5.000.- Ft/alkalom pályahasználati díjat köteles fizetni. Valamint a motoros kategóriák esetén a szentesi rutin pályán történő gyakorlati óra esetén a tanuló 4.000.- Ft/alkalom pályahasználati díjat köteles fizetni.

Amennyiben a tanulóvezető az iskola által biztosított motorkerékpárokat kívánja használni, „AM” „A1” „A2”  ”A” kategóriáknál egységesen 1.000.-Ft/tanóra/vizsgaóra pótdíj megfizetése kötelező. A motorkerékpárok épségére a tanulóvezető, megfelelő műszaki állapotára az oktató és a tanuló együttesen köteles ügyelni. Töréskár esetén a tanulóvezetőt terhelik a költségek.

Forgalmi vizsga alkalmával bármely kategória esetén 1.000.- Ft/vizsgahely pótdíjat köteles fizetni a tanuló.

Választható járműtípusok lásd. 23. pont.

A vezetési óradíjak előre fizetendők, mindig az adott óra felvétele előtt legalább 1 nappal.

Óradíjak befizetése: átutalással a 10402836-50526652-72501011 (K&H Bank) számlaszámra, vagy készpénzbefizetéssel az ügyfélfogadó irodánkban kell teljesíteni, amelyhez részletfizetési kedvezményt biztosítunk.

A vezetési óradíjak előre fizetendők, mindig az adott óra felvétele előtt legalább 1 nappal.

Vizsgadíjak esetén: Befizethető az iskola ügyfélfogadó irodájában. Az adott vizsga előtt 10 nappal kérjük a pontos összeg befizetését, de legkésőbb a vizsgaidőpont kérésekor. Elméleti pótvizsgadíj befizethető a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Vizsgaközpont) megyeileg illetékes ügyfélfogadó irodájában is (elérhetőséget lásd 26. pont engedélyező hatóság és a felügyeletet ellátó szerv).

Forgalmi vizsga esetén a vizsgadíjat, az esetleges pótdíjakat, valamint a forgalmi vizsga órát is egy időben kérjük befizetni.

A vizsgadíjakat közvetített szolgáltatásként kezeljük.

A tanuló nem adhat át az oktatónak sem tan- sem vizsgadíjat, mert az visszaélésre ad lehetőséget. Amennyiben a tanulónak tartozása van és/vagy nem fizette be a vizsgadíjat, akkor nem áll módunkban kiírni vezetési órára/vizsgára a tanulót mindaddig, amíg tartozását ki nem fizette.

Befizetett, de fel nem használt tan- és vizsgadíj a befizetéstől számított 1 éven belül igényelhető vissza- írásban. Nem térítünk vissza elméleti tanfolyami díjat, és már a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Vizsgaközpont); vagy a megyeileg illetékes Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya felé továbbított vizsgadíjat.

Befizetett, de jóval később felhasznált tan- és vizsgadíjat a hatályos jogszabályban és vállalási feltételben rögzített összegig ki kell egészíteni.

 

23.  Választható járműtípusok

/A tanuló által biztosított járműveket a képző szerv nem köteles elfogadni./

AM kategória: Honda Dio robogó,

A1 kategória: Yamaha YBR125

A2 kategória: Honda CBF500 (ABS), Suzuki GS500

A kategória: Kawasaki ER-6N (ABS)

B kategória: Ford Fiesta, Ford Fusion, Kia Cee’d ED, Nissan Almera Tino, Opel Astra, Opel Meriva, Renault Captur, Renault Clio, Skoda Roomster, Suzuki Ignis, Suzuki Swift, Toyota Auris, Toyota Yaris.

Motoros kategóriáknál figyelembe vehető jármű követelmények:

Kategória

Hengerűrtartalom

Teljesítmény

Elektromos motor esetén minimum teljesítmény/ tömeg arány

Maximálisan megengedett teljesítmény/ tömeg arány

Egyéb kitétel

minimum

maximum

minimum

maximum

AM

-

50 cm3

-

4 kW

-

-

-

A1

120 cm3

-

-

11 kW

-

0,1 kW/kg

-

A2

245 cm3

-

20 kW

35 kW

0,15 kW/kg

0,2 kW/kg

-

A

595 cm3

-

50 kW

-

0,25 kW/kg

-

legalább 180 kg terheletlen tömeg

Amennyiben a tanulóvezető az iskola által biztosított motorkerékpárokat kívánja használni, „AM” „A1” „A2”  ”A” kategóriáknál egységesen 1.000.-Ft/tanóra/vizsgaóra pótdíj megfizetése kötelező. A motorkerékpárok épségére a tanulóvezető, megfelelő műszaki állapotára az oktató és a tanuló együttesen köteles ügyelni. Töréskár esetén a tanulóvezetőt terhelik a költségek.

Motoros kategóriák esetén Hódmezővásárhely Rárósi út 116. szám alatti vizsgahelyszín és /vagy gyakorlati óra helyszín esetén a tanuló 5.000.- Ft/alkalom pályahasználati díjat köteles fizetni. Valamint a motoros kategóriák esetén a szentesi rutin pályán történő gyakorlati óra esetén a tanuló 4.000.- Ft/alkalom pályahasználati díjat köteles fizetni.


24.  A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei:

A tanuló írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk, az addig elvégzett oktatásról igazolást adunk. Másik iskolához távozásra lehetőség van. Amennyiben a képzésben részt vevő az első elméleti vizsgát követően más képzőszervnél kívánja folytatni az elméleti és/vagy a gyakorlati képzést, úgy elveszíti az elméleti és/vagy gyakorlati tandíjkedvezményt, és a tanuló áthelyező kézhezvételéig igénybe vett kedvezményt be kell fizetnie tanuló áthelyező átvételekor vagy a már befizetett és fel nem használt összegből levonandóak. Kivételt képez ez alól, ha az oktatás a képző szerv hibájából szakadt meg (pl. képzőszerv tevékenységének megszüntetése miatt), ekkor minden tanulónk részére díjmentesen kiállítjuk a képzési igazolást. Nem térítünk vissza elméleti tanfolyami díjat, és már a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Vizsgaközpont) vagy a megyeileg illetékes Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya felé továbbított vizsgadíjat. Az áthelyezésről szóló írásbeli kérelem benyújtásától számított 3 munkanapon belül kiállítjuk a tanuló adatait és az addigi napig elvégzett elméleti és/vagy gyakorlati oktatását tartalmazó képzési igazolást.

25.  Vizsgák érvényessége, pótvizsga, vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

·         A hallgató az elméleti tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető. Amennyiben a tanuló vizsgakategóriájánál fogva mentesült a teljes elméleti tanfolyam alól, úgy ezen időpontot a vezetési karton hitelesítésétől fogva kell számolni, tehát ettől az időponttól kezdődően számított 12 hónapon belül tehet sikeres vizsgát.

·         A sikeres elméleti vizsga két évig érvényes.

·         Újabb vizsga letételére leghamarabb 3 munkanap múlva kerülhet sor.

·         A KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megyeileg illetékes Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya a sikeres vizsgát követően a vizsgaigazolást azonnal, de legkésőbb másnap elektronikus úton továbbítja az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére (Okmányiroda), ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsga követelményeknek és az alapfokú iskolai végzettségét hitelt érdemlő módon igazolta.

·         A vezetői engedély kiváltásakor szükséges a „Közúti Elsősegélynyújtás Vizsga”- igazolás bemutatása az Okmányirodában, mely alól mentesül amennyiben a 4. pontban tett követelmények valamelyikének eleget tesz. Ebben az esetben a mentességet adó iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt vagy a megfelelő vezetői engedélyt kell bemutatni.

 

26.  Észrevétel, kérelem, panasz, engedélyező hatóság és a felügyeletet ellátó szerv elérhetőségei:

Amennyiben oktatójával a probléma nem rendezhető, forduljon az iskolavezetőhöz. Bármilyen kérését, észrevételét, panaszát írásban is beadhatja az elérhetőségeink egyikén.

Amennyiben az iskolavezető nem intézkedett az Ön számára megnyugtató módon, az alábbi szervekhez fordulhat:


Engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)

Közúti Gépjármű Közlekedési Hatósági Főosztály

Címe: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 1.

Telefonszám: +36-1-510-0101

e-mail: kepzes-kghf@itm.gov.hu

Felügyeletet ellátó szerv:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01 09 333264

Adószám: 26580708-2-43

Székhely: 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.

Számlaszám: (OTP Bank) 11711003-2146306

Postacím: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Vizsgaközpont) megyeileg illetékes Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályainak ügyfélfogadó irodái:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Csongrád Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály (KAV CSMVUO)

6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5. Tel.: 06-62- 681-616 ; e-mail: csongrad@kavk.hu

Nyitva: hétfőn 8-12; 13-17-ig, keddtől – csütörtökig 8-12, 13-16-ig, pénteken 8-12 óráig.

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály (KAV BMVUO)

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. Tel.: 06-66-549-340 ; e-mail: bekes@kavk.hu

Nyitva: hétfőtől – szerdáig 8-12, 13-15-ig, csütörtökön - pénteken 8-12 óráig.

 

Törvényességi felügyelet: Szentes Városi Bíróság, 6600 Szentes, Erzsébet tér 4. Tel.: 06-63-561-440

 

 

 

27.  A vezetői engedély kiváltásának módja:

A KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megyeileg illetékes Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya által elektronikus úton küldi meg az illetékes közlekedési igazgatási hatóság (Okmányiroda) részére az összes vizsga sikeres letételéről szóló igazolást (vizsgaigazolás).

A Vizsgaigazoláson felül be kell mutatni a vezetői engedély kiváltásakor az alábbi dokumentumokat:

·         orvosi alkalmassági vélemény (kiváltható érvényes vezetői engedéllyel)

·         érvényes személyi igazolvány

·         lakcím-kártya

·         –„Közúti Elsősegélynyújtás Vizsga”- igazolás, mentesség esetén (lásd. 4. pont) a mentességet adó iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt vagy a megfelelő vezetői engedélyt kell bemutatni

·         valamint szükség esetén a személyi adatokban történt változást tanúsító igazolás.

A gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal ingyenes, egyéb esetben 4.000.- Ft illetéket kell megfizetni. Nem magyar állampolgárokat érintően különös tekintettel kell lenni a tartózkodási engedélyre vonatkozó előírásokra.

Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetében minimum 6 hónapos magyarországi tartózkodási ideje legyen.

A szentesi Okmányiroda címe: Szentes, Kossuth tér 5. Nyitva: hétfő - csütörtök 8.00 – 16.00.

A vezetői engedélyt bármelyik magyarországi Okmányirodában (a fent felsorolt okmányok, igazolások bemutatása mellett) ki lehet váltani.

28.  Fogyasztóvédelmi mutatószámok 2021. I. negyedév – 2021. II. negyedév

A tanulók fogyasztóvédelmi szempontból való védelme érdekében minden képző szerv köteles közzé tenni a fogyasztóvédelmi mutatószámokat a 179/2011 (IX. 2.) Korm. Rendelet szerint.

Az ÁKÓ és VSM mutatószámokat abban az esetben lehet meghatározni, ha az adott kategóriában az adott negyedévben legalább 10 tanuló sikeres forgalmi vizsgát tett, vagyis vezetői engedélyt szerzett.

A számításnál a 17. életévét (kivéve AM kat.) már betöltött és a 40. életévét még be nem töltött vizsgázókat veszik figyelembe. Nem kerülnek számbavételre azon vizsgázók, akik az adott gyakorlati vizsgatárgy tanfolyami kötelezettsége alól fel vannak mentve.

 


Kategóriák

Átlagos Képzési Óraszám

Vizsga sikerességi mutató

Képzési Költség

2021. I. - 2021. II. negyedévei

Elmélet

Gyakorlat

2021. I. - 2021. II. negyedévei

2021. II. negyedév

I.

II.

I.

II.

I.

II.

AM

-

-

-

-

-

70%

143.929.- Ft

A1

-

118,41%

81,82%

100%

-

87,50%

180.800.- Ft

A2

174.634.- Ft

A1/B

65.200.- Ft

A2 két éven belüli A1-el

95.700.- Ft

A2 két éven túli A1-el

100.300.- Ft

A kat. két éven belüli A1-el

161.200.- Ft

A kat. két éven túli A1-el

167.300.- Ft

A kat. két éven belüli A2-vel

135.600.- Ft

A kat. két éven túli A2-vel

125.300.- Ft

A

206.467.- Ft

B

170,99%

169,83%

52,63%

58,82%

52,24%

41,18%

324.145.- Ft

*Amennyiben az adott képzési kategóriában vagy szaktanfolyami csoportban a naptári negyedévben nem volt bevont hallgató, akkor azon kategória mellett a képző szerv vállalkozási feltételeiben meghatározott kedvezmények nélküli tandíjak összegét kell feltüntetni.

A Költségtétel általános tandíjjal, pótdíjakkal számolva, a motoros kategóriák esetén tartalmazza a protektoros ruházat-, és a motorbérlés költségét, valamint a pályahasználat díját is.

 

A Vizsga Sikerességi Mutató (VSM): százalékos mértékben mutatja a képző szerv által lejelentett vizsgák számához képest a sikeres vizsgák számát (100% esetén az adott időszakban minden vizsgázó sikeresen vizsgázott).

Az Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ) százalékos arányban határozza majd meg, hogy a kötelező óraszámokon túl összesen hány tanóra szükséges átlagosan az adott intézménynél a forgalmi vizsga sikeres elvégzéséhez.

A Képzési Költség (KK) kizárólag a vezetői engedély megszerzésére irányuló képzési szolgáltatáshoz kapcsolódó azon költségelemek összege kerül figyelembe vételre, a tanulót a tanulói vagy felnőttképzési szerződés alapján terhelik, vagy terhelhetik. Ide értve különösen az elméleti tanfolyam díját, a gyakorlati oktatás díját, a kezelési költséget (a továbbiakban együtt: Költségtétel). Ide nem érhető és nem kell beleszámolni az orvosi alkalmassági vizsgálat díját, az elsősegély nyújtási ismeretek vizsga és képzés díját, pályaalkalmassági vizsgálat díját, vezetői engedély vagy képesítés kiállításának hatósági díját.

Az ÁKÓ és VSM mutatószámokat a Közlekedési Hatóság határozza meg, amely adatok elérhetőek a KAV honlapján: www.kavk.hu.

A képző szervre vonatkozó aktuális mutatószámokat közzé tesszük a TUTI Motoros-, Autósiskola Kft. Facebook oldalán:  www.facebook.com/TutiMotorosAutosiskola valamint a képző szerv honlapján www.tutijogsi.hu.

 

Szentes, 2021. július 10.

.


Oktatóink telefonszámai:

Békés megye:

Berki Gábor  20/918-8354
Juhász-Bóka Antal 20/976-9179

Kapás Tamás 70/397-7176

Nagy Róbert 30/365-2049

Oktatóink telefonszámai:
Csongrád megye:

Bánfi Csaba 70/415-8399

Bódai Imre 20/560-2645

Kormos Balázs 70/392-9617

házi Lajos 30/619-6350

Dr. Radics Róbert 30/625-2509

Tóth Endre  30/529-3805

Sipos Tamás 20/367-4245

Sörös József 70/387-1192

Szűcs László 70/702-5439


 
 

 

Eredményes felkészülést és balesetmentes közlekedést kívánunk!

„Mert ha nálunk vezet, az úton TUTI hogy nem remeg!”

Ez a tájékoztató a tanulmányi szerződés mellékletét képezi, kérjük, hogy a szerződéssel együtt őrizze meg a vezetői engedély megszerzéséig!


    Ajánlott oldalak


Tuti motoros-, autósiskola

Reklámozd a saját oldaladat is

Szavazz a vizsgáról

Minden jog fenntartva: www.tutijogsi.hu | © Copyright twinbaby